Guziki

Organizacja

Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji, opracowany przez dyrektora poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni – do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Arkusz organizacji poradni  zatwierdza organ prowadzący poradnię do dnia 25 maja danego roku.

W arkuszu organizacji poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

15-01-2016 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 570